Stop

Aktualności

Dyżur członka Rady Nadzorczej PDF Drukuj
piątek, 13 stycznia 2017 14:58

SBM Techniczna informuje, że dyżur członka Rady Nadzorczej w dniu 16.01.2017 r. o godz. 18.oo w biurze Spółdzielni pełnić będzie Pan Jerzy Brągiel.

 
Informacja PDF Drukuj
piątek, 13 stycznia 2017 13:09

Szanowni Mieszkańcy S.B.M „Techniczna”

 Zarząd S.B.M. „Techniczna”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak również dbając o prawidłowy przepływ informacji uruchomił system umożliwiający lokatorowi wgląd do kartoteki opłat za pośrednictwem Internetu.

Program ten umożliwi Państwu:

-           bieżący podgląd obciążeń i dokonywanych przez Państwa wpłat

-           bieżący podgląd salda opłat

-           podgląd miesięcznego wymiaru opłat z podziałem na poszczególne składniki

-           podgląd stanów liczników zamontowanych w Państwa lokalu

Po odbiór nazwy użytkownika i hasło pierwszego logowania za pomocą którego będziecie Państwo mogli zalogować się do systemu i instrukcji logowania, prosimy o zgłaszanie się do działu księgowości od 18 stycznia 2017 r (środa). Odbiór nazwy użytkownika i hasło pierwszego logowania wydawany będzie wyłącznie właścicielom lokali.

Z wyrazami szacunku

Zarząd S.B.M. "Techniczna"

 
WYWÓZ GABARYTÓW PDF Drukuj
wtorek, 10 stycznia 2017 10:42

 

Administracja SBM "Techniczna" informuje, że kolejny termin wywozu gabarytów z naszego Osiedla wyznaczono na

27 stycznia 2017 r.

Prosimy mieszkańców o wystawianie gabarytów do wyznaczonego terminu przy altanach śmietnikowych!

 
Dodatki Mieszkaniowe PDF Drukuj
piątek, 02 września 2016 10:42

Szanowni Państwo,

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z załączonym materiałem o dodatkach mieszkaniowych przyznawanych przez Gminę.

Załącznik 1 (kliknij tutaj)

 
Oznakowanie Osiedla PDF Drukuj
wtorek, 30 sierpnia 2016 12:45

SBM "Techniczna" zaprasza mieszkańców do zapoznania się z pismem informującym o dostosowaniu oznakowania osiedla i znaków drogowych do obowiązujących przepisów

KLIKNIJ TUTAJ

 
Kredyty mieszkaniowe PDF Drukuj
piątek, 24 czerwca 2016 11:08

Członkowie SBM "Techniczna" posiadający zadłużenie z tytułu kredytu mieszkaniowego wspomaganego przez budżet państwa (pdf/ 623 kB)

 

 
Właściciele lokali którzy spłacają kredyt mieszkaniowy PDF Drukuj
czwartek, 11 lutego 2016 10:31

Szanowni Państwo,

 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Techniczna” w Warszawie, w nawiązaniu do wysłanego zawiadomienia o wysokości zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego wg stanu na dzień 31.12.2015 r. uprzejmie informuje,

iż w przypadku wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowej informacji na temat zadłużenia i możliwości wcześniejszej spłaty całego zadłużenia, a także o przysługującym umorzeniu po roku 2017, mogą Państwo porozmawiać

z Panią Danutą Kostusiewicz w każdy wtorek od godz. 10.oo do godz. 16.oo w biurze Spółdzielni.


Kontakt telefoniczny w tych samych godzinach pod numerem (22) 644 54 19.

 

 
Konserwacja okien PDF Drukuj
środa, 29 kwietnia 2015 12:44

Szanowni Państwo,

Ponownie pragniemy przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem Porządkowym SBM „Techniczna” § 6 ust.1 pkt. d do obowiązków użytkowników lokali należy cyt. „malowanie ścian oraz stolarki okiennej i drzwiowej. A także do jej wymiany, jeżeli zachodzi taka konieczność, na urządzenia w podobnym stylu i kolorystyce”.

Coraz więcej obserwujemy okien bez konserwacji, z ubytkami farby, co bardzo przyspiesza ich zniszczenie. Szczególnie jest to widoczne i rażące na odnowionych elewacjach budynków. Stąd nasz apel o wykonanie konserwacji okien tam, gdzie jest ona niezbędna.

Jeżeli dzisiaj nie pomalujemy tych okien, to za kilka lat trzeba będzie je wymienić. A to już jest poważny wydatek.

         Zarząd     SBM "Techniczna"

 

 
Mieszkańcy Osiedla SBM "Techniczna" PDF Drukuj
poniedziałek, 02 marca 2015 13:43

Szanowni Państwo,

Wobec nasilenia skarg na nieprawidłowe parkowanie samochodów na terenie Osiedla, pragniemy przypomnieć o przestrzeganiu znaków drogowych.

Teren SBM "Techniczna" oznakowany jest prawidłowo, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., co potwierdziła przeprowadzona w ostatnich dniach lustracja Straży Miejskiej.

W piśmie z dnia 18.02.2015 r. Straż Miejska poinformowała nas jednocześnie, iż zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym w strefach zamieszkania obowiązują wszystkie przepisy tej ustawy łącznie z holowaniem pojazdów, czy też zakładaniem blokad na koła.

Z powyższej wykładni przepisów wnioskujemy, że Straż Miejska poproszona przez pracownikó Ochrony Osiedla może stosować wszystkie dostępne jej środki również na terenie zamkniętego Osiedla.

Informację powyższą kierujemy w szczególności do tych kierowców, którzy w sposób uporczywy łamią przyjęte w naszym Osiedlu zasady ruchu drogowego.

 

ZARZĄD SBM "TECHNICZNA"

 
Wyciąg z Regulaminu Porządkowego SBM "Techniczna" PDF Drukuj
środa, 02 kwietnia 2014 11:01

wyciąg z regulaminu porządkowego

SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „TECHNICZNA”

 

 

 

II. PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM MIESZKAŃ, BUDYNKÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI

§ 3

1.       Do obowiązków Spółdzielni związanych z zarządzaniem nieruchomością w ramach środków przeznaczonych na daną nieruchomość należy:

a)      naprawa przewodów instalacyjnych, przechodzących przez lokal, a w szczególności:

-            przewodów instalacji gazowej od zaworu głównego odcinającego instalację budynku do zaworu przy gazomierzu,

-          przewodów instalacji zimnej i ciepłej wody zamontowanych w pionach do licznika włącznie i zaworów odcinających lokal,

-          przewodów instalacji kanalizacyjnej w pionach bez podejść odpływowych do urządzeń,

-          przewodów instalacji elektrycznej w budynku bez połączeń wewnątrz lokalu i osprzętu,

-          przewodów wentylacji  grawitacyjnej,

-          instalacji centralnego ogrzewania, w tym sieci doprowadzającej łącznie z gałązkami doprowadzającymi ciepło i grzejnikami wraz z zaworami termoregulacyjnymi.

b)      naprawa konstrukcji balkonów i tarasów będących częścią składową lokali oraz ich izolacji przeciwwodnej, obróbek blacharskich, tynku zewnętrznego oraz balustrad,

c)       naprawa i wymiana pokryć dachowych,

d)      naprawa elewacji i oblicowań,

e)      naprawa kominów na poddaszu i ponad dachem,

f)       dbanie o stan techniczny budynków i ich otoczenia, jak: place zabaw, piaskownice, altany śmietnikowe oraz pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytkowania jak: klatki schodowe, korytarze piwniczne, pralnie, suszarnie, wózkownie, garaże, garaże podziemne, stanowiska postojowe na terenie itp.,

g)      wyposażenie budynków w informacje porządkowe,

h)      oświetlenie miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców,

i)        utrzymanie w sezonie grzewczym we wszystkich pomieszczeniach budynków temperatury określonej stosownymi przepisami,

j)        zabezpieczenie klatek schodowych i pomieszczeń ogólnego użytku przed utratą ciepła,

k)      zabezpieczenie ogólnych wejść do piwnic, garaży podziemnych i na dachy budynków,

l)        zapewnienie stałej konserwacji i naprawy urządzeń technicznych,

m)    systematyczny wywóz śmieci i zapewnienie warunków sanitarno – porządkowych na terenie podległym Spółdzielni.

2.       Remonty, naprawy oraz roboty powykonawcze Spółdzielnia jest zobowiązana wykonać w standardzie pierwotnym – odtworzeniowym. Powyższe nie dotyczy robót remontowych powiązanych z modernizacją.

 

 

 

 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI (UŻYTKOWNIKÓW) LOKALI

 

§ 4

1.       W razie konieczności natychmiastowego usunięcia awarii grożącej bezpieczeństwu budowli i powstaniu znacznych szkód, użytkownik obowiązany jest na żądanie Spółdzielni do niezwłocznego udostępnienia lokalu. W przypadku odmowy udostępnienia lokalu lub nieobecności użytkownika lokalu, przedstawiciele Administracji mają prawo wejść do lokalu na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

2.       Administracja ma prawo obciążyć użytkownika kosztami usunięcia zniszczeń lub zanieczyszczeń powstałych z jego winy oraz w związku z nieprawidłowym wykonywaniem ciążących na nim obowiązków.

3.       W przypadku prowadzenia remontu przez użytkownika spoczywa na nim obowiązek zorganizowania na własny koszt wywozu gruzu, zdemontowanej stolarki itp. oraz utrzymania czystości na klatce schodowej i poza nią.

§ 5

1.       Użytkownik ma prawo do korzystania z zajmowanego mieszkania i pomieszczeń przynależnych zgodnie z tytułem prawnym przysługującym mu do takiego lokalu, zaś z wszelkich innych miejsc i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania znajdujących się na terenie zarządzanym przez Spółdzielnię- zgodnie z ich przeznaczeniem, przy uwzględnieniu zasad współżycia społecznego.

2.       Użytkownik ma prawo zwracać się do Administracji o pomoc i radę, odnośnie wszelkich spraw wynikających z faktu zamieszkiwania i korzystania z lokalu.

3.       Użytkownik ma prawo zgłaszać do Administracji wszelkie swoje uwagi i postulaty związane z ustaleniami niniejszego regulaminu lub z faktami jego naruszania.

4.       W przypadku awarii użytkownicy mogą je zgłaszać pod nr telefonów (22) 644-54-19, 648-27-00 w godzinach pracy Administracji. Po godzinach pracy Administracji bezpośrednio do konserwatorów właściwych branżowo – hydraulik, elektryk itd. W godzinach nocnych i w święta awarie można zgłosić do konserwatora lub na telefony alarmowe. Numery telefonów zostały zamieszczone na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

§ 6

1.       Do obowiązków użytkownika należy:

a)      utrzymanie zajmowanego lokalu i pomieszczenia przynależnego (piwnicy) we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, zgłaszanie  zauważonych awarii instalacji,

b)      udostępnianie lokalu na czas i w zakresie niezbędnym do wykonania naprawy lub wymiany instalacji i urządzeń określonych w § 3, w przypadku nieudostępnienia na czas lokalu lub wadliwego wykonania naprawy we własnym zakresie, użytkownik przyjmuje na siebie obowiązek pokrycia szkód powstałych z tego powodu.

c)       wykonywanie wewnątrz lokalu niezbędnych prac gwarantujących należyte utrzymanie lokalu, tj.:

-          napraw i wymiany wszelkich urządzeń sanitarnych i technicznych (baterii, wanien, kuchni gazowych i elektrycznych, spłuczek toaletowych wraz z armaturą, sedesów, umywalek itp.,

-          usuwanie zatorów w przewodach kanalizacyjnych, spowodowanych przez użytkownika  na skutek niewłaściwego użytkowania instalacji,

-          napraw i wymiany osprzętu elektrycznego i bezpieczników,

-          napraw i wymiany wszelkich urządzeń nie stanowiących pierwotnego wyposażenia lokalu a zainstalowanych przez użytkownika np. zawory termoregulacyjne.

d)      malowanie ścian oraz stolarki okiennej i drzwiowej. A także do jej wymiany, jeżeli zachodzi taka konieczność, na urządzenia w podobnym stylu i kolorystyce,

e)      utrzymanie i konserwacja wewnętrznej części balkonu w zakresie malowania ścian z zachowaniem istniejącej kolorystyki oraz wymiany lub naprawy posadzki.

§ 7

1.       Wszelkie przebudowy lokalu w tym: zmiany konstrukcyjne, zabudowa balkonów, zmiany układu funkcjonalnego i przebudowy instalacji, mogą być wykonane przez użytkownika wyłącznie za pisemną zgodą Zarządu Spółdzielni przy zachowaniu przepisów Prawa Budowlanego. Uzyskanie takiej zgody nie jest wymagane (po pisemnym zawiadomieniu Administracji) w przypadku:

-          położenia parkietu z wykonaniem izolacji dźwiękochłonnej,

-          montażu mebli wbudowanych (szaf wnękowych),

-          zmiany wykładzin podłogowych i ściennych np. glazury,

-          montażu boazerii nie maskujących instalacji.

Prace takie muszą być wykonane w taki sposób, aby pozostawić dostęp do instalacji wspólnego użytkowania pozwalający na konserwację, wymianę i odczyt liczników.

Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia lokalu powstałe w wyniku napraw, będących obowiązkiem Administracji, w przypadku gdy użytkownik nie zastosował się do powyższej zasady. Powyższe odnosi się również do braku obowiązku Spółdzielni przywrócenia stanu poprzedniego w przypadku zdemontowania wyposażenia w związku z pracami koniecznymi do wykonania. Koszty rozbiórki zabudowy wnęk instalacji sanitarnych i przewodów instalacji elektrycznej wykonanych niezgodnie z projektem oraz uszkodzeń istniejących instalacji przy pracach remontowych i konserwacyjnych ponosi użytkownik.

2.       Za przebudowane wewnątrz lokalu instalacje, dokonane przez użytkownika bez zgody  Administracji, całkowitą odpowiedzialność bierze na siebie właściciel lokalu.

§ 8

1.       Zakładanie szyldów, kasetonów, dokonywanie wszelkich przeróbek na elewacji budynku (np. instalowanie krat w oknach, anten, zadaszeń i obudowy balkonów oraz loggii) wymaga pisemnej zgody Administracji i zachowania przepisów Prawa Budowlanego.

§ 9

1.       Użytkownikowi lokalu nie wolno naprawiać zainstalowanych poza obrębem mieszkania jakichkolwiek urządzeń technicznych, przewodów instalacyjnych i ich zabezpieczeń (przede wszystkim zabezpieczeń elektrycznych i gazowych) ze względu na grożące niebezpieczeństwo oraz możliwość spowodowania zniszczeń. Naprawy tego rodzaju wykonują konserwatorzy zatrudnieni przez Spółdzielnię. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia instalacji należy niezwłocznie zawiadomić Administrację.

2.       Użytkownicy tarasów zobowiązani są do pielęgnacji założonej na nich zieleni, na własny koszt i własnym staraniem.

3.       Niedozwolone są nasadzenia drzew i krzewów na terenie osiedla bez zgody Administracji Spółdzielni. W szczególności niedozwolone są nasadzenia drzew i krzewów na tarasach stanowiących dachy garaży podziemnych, grożące rozszczelnieniem pokrycia przez system korzeniowy. Kosztami usunięcia zniszczeń powstałych z powodu nasadzeń drzew i krzewów Administracja może obciążyć użytkownika tarasu.

4.       Niedozwolone jest nadmierne obciążanie balkonów i tarasów przez ustawianie na nich dużych rozmiarów i ciężkich donic z krzewami np. iglaki itp.

 

 
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - KRÓTKI PRZEWODNIK PDF Drukuj
czwartek, 13 czerwca 2013 13:42

Odpadami komunalnymi (śmieciami) nazywamy wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych. Należą do nich między innymi papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania (wielomateriałowe, ze szkła), odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady kuchenne, budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady niebezpieczne (np. leki, chemikalia, farby, kleje, rozpuszczalniki), zużyte baterie, akumulatory i opony, odzież oraz tekstylia

DLACZEGO ZMIENIAMY DOTYCHCZASOWY SPOSÓB SEGREGOWANIA ŚMIECI?

Wprowadzenie trzech pojemników zamiast czterech jest tańsze. Ponadto wcześniej nie było dobrych instalacji do segregowania odpadów komunalnych, dlatego mieszkańcy musieli sami oddzielać poszczególne frakcje (np. papier i plastik). Obecnie zastosowane są już nowocześniejsze metody i możliwe jest oddzielanie papieru i plastiku, mimo że znajdować się będą w jednym pojemniku

JAK OD 1 LIPCA 2013 r. BĘDZIEMY SEGREGOWAĆ ŚMIECI?
Począwszy od 1 lipca, każdy mieszkaniec Warszawy będzie rozdzielał w domu śmieci na trzy główne grupy:
a) w pierwszym pojemniku lub worku znajdą się: suchy papier i tektura, butelki plastikowe oraz inne opakowania wykonane z plastiku, kartony po sokach oraz puszki. Musimy pamiętać, by zgnieść opakowania (zajmują wtedy mniej miejsca) oraz odkręcić nakrętki z butelek. Śmieci z tej samej frakcji mają być gromadzone w czerwonych pojemnikach lub workach
b) w drugim pojemniku zbieramy butelki i słoiki. Powinny być pozbawione metalowych nakrętek i kapsli (te wrzucamy do pierwszego pojemnika). Szkło ma być wrzucane do zielonych pojemników
c) natomiast wszystkie inne śmieci wrzucamy do czarnych pojemników lub worków

DO CZERWONEGO WORKA / POJEMNIKA:

  • WRZUCAMY: gazety, książki, katalogi, zeszyty, prospekty, papierowe torby i worki; papier (szkolny, biurowy), kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, kartony i tekturę pokrytą folią aluminiową (np. opakowania po mleku, napojach), tworzywo sztuczne, np. plastik, metal, puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), rysunki akwarelowe, rysunki kredkami, zużyte długopisy, złamane linijki, paski skórzane, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach); folię i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach; drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, stare nożyczki, kapsle), opakowania z papieru i tektury.
  • NIE WRZUCAMY: tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu); kalki; papieru termicznego i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch); opakowań z jakąkolwiek zawartością, butelek po olejach spożywczych i samochodowych; opakowań po olejach silnikowych, smarach; styropianu, gumy, puszek po farbach czy bateriach, opakowań po aerozolach, opakowań po środkach chwastobójczych czy owadobójczych, sprzętu AGD

GDZIE TRAFIAJĄ ODPADY PO SEGREGACJI?
Trafiają one do sortowni, gdzie są segregowane w procesach mechanicznych i ręcznie. Na tym etapie kartony będą oddzielane od innych odpadów, a następnie przewożone do recyklera. Zużyty papier (makulatura) zostanie przetworzony na nowy. Folia aluminiowa i polietylen będą podlegać dalszemu przetwarzaniu  - w połączeniu z innymi plastikami wykorzystane zostaną do produkcji m.in. mebli ogrodowych, pojemników na odpady, kwietników dekoracyjnych czy uchwytów do narzędzi domowych. Metale, po przetopieniu, posłużą do produkcji nowych wyrobów

DO ZIELONEGO WORKA / POJEMNIKA:

  • WRZUCAMY: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane butelki po sokach, szklane opakowania po kosmetykach
  • NIE WRZUCAMY: porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła stołowego, okularowego, żaroodpornego, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb samochodowych i okiennych

GDZIE TRAFIAJĄ ODPADY PO SEGREGACJI?

Szklane butelki jednorazowe i inne szklane odpady trafiają do hut szkła, gdzie po umyciu są przetopione. Następnie z otrzymanego szkła produkuje się nowe opakowania szklane

DO CZARNEGO WRZUCAMY WORKA / POJEMNIKA WSZYSTKO TO, CZEGO NIE MOŻEMY WRZUCIĆ DO POJEMNIKÓW CZERWONEGO I ZIELONEGO

  • WYRZUCAMY: zabrudzone opakowania plastikowe, porcelanę, talerze, zabawki, opakowania po dezodorantach, styropian opakowaniowy, gumę, popiół węglowy, pampersy, artykuły higieniczne (patyczki higieniczne, wata, itp.), potłuczone szyby, śmieci uliczne
  • NIE WRZUCAMY: odpadów niebezpiecznych (m.in.: leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowań, opakowań po środkach ochrony roślin), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in.: żarówek, lamp, kineskopów, świetlówek, baterii i akumulatorów), sprzętu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabarytowych (m.in.: mebli, wykładzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek na pranie)

ODPADY PO SEGREGACJI TRAFIAJĄ do zakładów termicznego przekształcania, gdzie w procesie utylizacji stają się źródłem energii cieplnej lub elektrycznej, czyli cennym surowcem energetycznym. Pozostałości z tego procesu trafiają na składowisko

Część odpadów może trafić do przydomowych kompostowników (resztki żywności, rośliny doniczkowe i cięte kwiaty, fusy od kawy i herbaty, skorupki jaj, obierki warzyw i owoców itp.), gdzie potem może stać się pożytecznym nawozem


    
DUŻE ŚMIECI (TZW. „GABARYTY"):

  • WYRZUCAMY: stoły, szafy, krzesła, sofy, kanapy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, szafki, duże szyby
  • NIE WYRZUCAMY: materiałów, odpadów i części budowlanych oraz odpadów sanitarnych takich jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety i inne a takżeczęści samochodowych, motorowerów, kosiarek spalinowych, odpadów z remontów, odpadów ogrodowych, worków na śmieci lub kartonów z odpadami domowymi (komunalnymi zmieszanymi)

CO SIĘ DZIEJE Z ODPADAMI? Będą one odbierane oddzielnie i przekazywane do specjalnych zakładów przetwarzania odpadów, gdzie poddawane są procesowi odzysku poprzez wyodrębnienie elementów drewnianych, metalowych. Następnie wysyłane są do zakładów utylizacji 
Można je będzie również oddać do Punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

UWAGA! Meble mogą zawierać substancje niebezpieczne w postaci lakierów, impregnatów, klejów, farb, pianki poliuretanowej, oklein z tworzyw sztucznych itp. W wyniku ich spalania na terenie posesji czy w paleniskach domowych do atmosfery emitowane są związki szkodliwe dla środowiska oraz człowieka. Związki te są toksyczne i mają działanie rakotwórcze. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci


 
DO KOMPOSTOWNIKA (zielone śmieci dotyczą głównie domków jednorodzinnych)

  • WRZUCAMY: resztki warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy od kawy i herbaty, papier niezadrukowany, tekturę, skoszona trawę, liście, igły sosnowe, rozdrobnione gałęzie, korę drzew, trociny, chwasty, ściółkę małych zwierząt domowych, zawartość worków z odkurzacza, popiół z kominka, resztki jedzenia w płynie, papier po kanapce, niezjedzoną kanapkę, ogryzki, papier po wędlinie
  • NIE WRZUCAMY: nabiału, tłuszczu, resztek mięsa i ryb, odchodów psów i kotów, niedopałków papierosów, kolorowo zadrukowanego papieru, popiou z pieca, roślin zaatakowanych chorobami lub pasożytami, nieumytych skórek owoców cytrusowych i bananów, pieluch, podpasek

CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO Z POSEGREGOWANYMI ŚMIECIAMI?

Wszystkie odpady z czerwonych pojemników (papier i tektura, butelki plastikowe oraz inne opakowania wykonane z plastiku, kartony po sokach oraz puszki) trafią do sortowni, gdzie większa ich część zostanie odzyskana, natomiast pozostałości z procesu sortowania trafią na składowiska odpadów komunalnych
Odpady znajdujące się w zielonych pojemnikach (opakowania szklane, butelki oraz słoiki) trafią bezpośrednio do zainteresowanych firm, wykorzystujących je jako materiał w swojej produkcji (np. huty szkła)

Z kolei odpady zmieszane z czarnych pojemników trafią do zakładów, w których będą najpierw sortowane w celu odzyskania wartościowych energetycznie składników, a następnie poddane kompostowaniu, by nie wydzielał się z nich metan, i żeby były obojętne dla środowiska naturalnego. Na koniec to, czego nie uda się odzyskać, trafi na składowiska. W efekcie zaledwie 50% dotychczasowych odpadów trafi na składowiska - w przeciwieństwie do starego systemu, w którym było to 90% odpadów

 
Bezpłatny odbiór elektroodpadów PDF Drukuj
środa, 09 stycznia 2013 09:04

W ramach kampani społecznej www.decydujesz.pl  firma ELEKTRO SYSTEM zapewnia na terenie Warszawy i okolic bezpłatny odbiór dużego sprzętu AGD wprost z mieszkania. Szczegółowy opis kampani znajduje się tutaj:

Kampania_bezplatnego_odbioru_elektroodpadow.pdf

 
KOMUNIKAT PDF Drukuj
piątek, 31 sierpnia 2012 07:32


Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek  14.00 - 17.00
Wtorek  10.00 - 12.00
Środa  dzień bez interesantów
Czwartek  10.00 - 12.00
Piątek  10.00 - 12.00

Powyższe ograniczenia nie dotyczą awarii.

 
Zasady przeprowadzania remontów PDF Drukuj
czwartek, 17 lutego 2011 10:25W ZWIĄZKU Z NARUSZANIEM ZASAD PRZEPROWADZANIA REMONTÓW W ZAKRESIE NALEŻĄCYM DO LOKATORÓW PRAGNIEMY PRZYPOMNIEĆ O PODSTAWOWYCH UREGULOWANIACH W TYM ZAKRESIE:

I. Roboty remontowe wymagające zgody Zarządu Spółdzielni
i Wydziału Architektury Urzędu Gminy Al. KEN 61:

1) przebudowa lokalu  w zakresie zmian:
a) konstrukcyjnych, funkcjonalnych lokalu,
b) elewacji – rodzaju tynku, okładzin i kolorystyki,
c) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
d) instalacji wewnątrz lokalu (elektrycznych, sanitarnych i gazowych).
2) zabudowa balkonów,
3) montaż na elewacji zadaszeń balkonów,
4) montaż krat okiennych i drzwiowych,
5) montaż reklam.

 

II. Roboty remontowe wymagające zgody Zarządu Spółdzielni:
A. Wymiana instalacji elektrycznych, sanitarnych i gazowych w lokalu,
B. Wymiana okien, drzwi balkonowych i drzwi wejściowych do lokalu,
C. Wymiana płytek na posadzkach balkonów,
D. Zmiana koloru elewacji w rejonie balkonu i lokalu,
E. Zmiana koloru stalowych balustrad balkonowych,
F. Montaż telewizyjnych anten satelitarnych i masztów sibiradio,
G. Montaż klimatyzatorów i innych urządzeń,
H. Przekuwanie, wykuwanie otworów w ścianach zewnętrznych.


III. Roboty remontowe nie wymagające zgody Zarządu Spółdzielni tylko poinformowania sąsiadów i przestrzegania Regulaminu Porządkowego SBM „Techniczna”:
1. wymiana posadzek z płytek terakotowych,
2. wymiana okładzin ścian z płytek glazurowanych,
3. wymiana podłóg drewnianych,  parkietu, desek podłogowych i paneli,
4. montaż lub wymiana okładzin ścian z boazerii bez maskowania instalacji,
5. naprawa tynków wewnętrznych wraz z malowaniem.


Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Porządkowym SBM „Techniczna” zabronione jest:
1. ZABUDOWYWANIE WNĘK INSTALACYJNYCH W LOKALACH.
2. GROMADZENIE JAKICHKOLWIEK PRZEDMIOTÓW NA KLATCE SCHODOWEJ I STANOWISKACH POSTOJOWYCH W GARAŻACH.
3. WRZUCANIE GRUZU PO REMONTACH DO KONTENERÓW WSPÓLNYCH BEZ ZGODY ADMINISTRACJI.
4. LOKALE POWINNY BYĆ OZNACZONE NUMERAMI ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ.
5. OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE REMONT ZOBOWIĄZANE SĄ DO SPRZĄTNIĘCIA KLATKI SCHODOWEJ, JEŚLI PRZYCZYNIŁY SIĘ DO JEJ ZABRUDZENIA W ZWIĄZKU Z REMONTEM SWOJEGO LOKALU.

Administracja SBM „Techniczna”

 
Policja Informuje PDF Drukuj
poniedziałek, 27 grudnia 2010 00:00

 

 


 

Twoim Dzielnicowym jest sierż. Mariusz Libuszowski.

Interesantów przyjmuje w komisariacie policji W-wa Ursynów przy ul. Janowskiego 7, pok. nr 216, tel. +48(22)6031514, kom. +48600997318
 

UWAGA !!!


Dla ułatwienia kontaktu z dzielnicowym prosimy dzwonić pod nr tel. +48(22)6031978 pod którym można zgłaszać wiadomości i sprawy wynikłe po godzinach dyżuru dzielnicowego.

Oficer dyżurny KP Ursynów tel. +48(22)6031978

Telefon pogotowia Policji +48(22)6031978

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
Wyjaśnienie dotyczące systemu logowania PDF Drukuj
środa, 17 marca 2010 15:00

Zarząd S.B.M. „Techniczna” informuje, że działania zmierzające do wprowadzenia systemu logowania się na stronie internetowej są zgodne z obowiązującym prawem.

Informujemy, że w dniu 15 lipca 2009 roku zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. Akt K 64/07 (sentencja została ogłoszona dnia 27 lipca 2009 r. Dz. U. Nr 117, poz. 988), w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł m.in., że art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z p. zm. rozumiany w ten sposób, że dotyczy udostępniania wskazanych w nim dokumentów wyłącznie członkom spółdzielni mieszkaniowej jest zgodny z art. 51 ust. 1, 3 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 49 i art. 51 ust. 2 i 4 Konstytucji.

Art. 81 ust. 3 u.s.m. brzmi: „Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.”

Z uzasadnienia powołanego wyżej wyroku T.K.

„W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, art. 81 ust. 3 u.s.m.  powinien być interpretowany systemowo, która to wykładnia warunkuje zgodność tego przepisu z art. 51 ust. 1, 3 i 5 Konstytucji, gwarantującym autonomię informacyjną jednostki. Kwestionowany w niniejszej sprawie przepis znajduje się w rozdziale 11 u.s.m. zatytułowanym „Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej”. Zatem konstytucyjnie uprawniona interpretacja art. 81 ust. 3 u.s.m. nakazuje przypisanie przewidzianych w nim uprawnień jedynie członkom spółdzielni mieszkaniowej. Udostępnianie osobom spoza tego kręgu statutu, regulaminów, uchwał i protokołów obrad organów spółdzielni, a także protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych nie znajduje konstytucyjnego uzasadnienia. Tym samym powodowałoby nieuprawnione ograniczenie prawa do ochrony danych osobowych przysługującego w tym przypadku członkom spółdzielni mieszkaniowej. Oczywiście powyższe ustalenia determinują przyjęcie określonych rozwiązań technicznych, które zapewniłyby dostęp do dokumentów zawartych na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej tylko osobom uprawnionym, a więc członkom spółdzielni (np. system logowania się na stronie za pomocą określonego hasła).”

WYROK Trybunału Konstytucyjnego z 15 lipca 2009 Sygn.akt K 64/07 (365 KB)